Otowo, 25 czerwiec 2018r.

 K O M U N I K A T

            Zarząd ROD OTOWO w Otowie, informuje, że z dniem 01 maja 2018r. nastąpiła zmiana cen odbioru odpadów o ponad 30% od 1 tony.

  •           odpady ulegające biodegradacji  z  162,00 zł    na  211,68 zł  - brutto
  • zmieszane odpady komunalne     z  324,00 zł    na  432,00 zł  - brutto

Wpływy jakie uzyskamy z wpłat działkowców na ten cel to kwota 69 840,00 zł umniejszona o 15 093,59 zł -niedobór z 2017r. daje nam

54 746,41 zł

Koszty wywozu śmieci od stycznia do maja  2018r. już wynoszą 35 580,33 zł w tym 4 003,13 zł odpady wielkogabarytowe.

W maju 2018r. wywieziono 42,12 ton odpadów na kwotę 18 722,59 zł.

W tym stanie rzeczy prosimy o racjonalne gospodarowanie śmieciami. Zabieranie śmieci w miarę możliwości do miejsca zamieszkania (tam też płacimy za śmieci). Kompostowanie odpadów „bio” w kompostownikach ogrodowych. Nie składowanie odpadów wielkogabarytowych.

Odpady pochodzące z remontów, wieloletnich całościowych prac porządkowych pomieszczeń ogrodowych, prosimy wywozić na własny koszt.

Nie stosowanie się do powyższych zaleceń spowoduje, konieczność wprowadzenia dodatkowej opłaty.

Cennik odpadów